_identity#

pytorch_forecasting.data.encoders._identity(x)[source]#